( دستوٌرزبآن فآرسی گآم بگآم )

 

 

ballEngel                                        

زیربنآي دستوٌرزبآن پآرسی (فآرسی)

www.correctpi.com

بدآنید وَ آگآه ببآشید که

زبآن فآرسی شُمآ نموٌدآر آرمآنهآ وَ فرهَنگ شُمآ میبُوَد!

زبآن فآرسی شُمآ نموٌدآر وَ نگَهدآرنده هستآنگی(مؤجوديَت)(Existence) وَ هُويَت شُمآ میبُوَد!

بدوٌن زبآن فآرسی نَه ایرآنی، نَه فرهَنگ پآرسی، نَه نؤروٌز، نَه چهآرشنبه سوٌری، نَه خلیج فآرس، نَه پآرسی، نَه آرمآنهآي دیگر ایرآنی وَ نَه سرزمین پآرس هیچک نَخؤآهَند بآقیمآند زیرآ کسآنی زبآن پآرسی رآ بتدریج دآرَند میزُدآيَند تآ ایرآنعرَب بیآرآيَند!

آگآه بآشید وَ بآ زبآن پآرسی سُخن بگوٌيئد!

دستوٌرزبآن فآرسی نُوین

زیربنآي دستوٌرزبآن فآرسی رآيِج اِشتبآه وَ جآبجآ میبُوَند.

اِشتبآههآ وَ جآبجآیهآ دَر وآژگآن (جُمله) نویسیهآي فآرسی رآيِج زبآن پآرسی رآ غلَط نموٌدهَند.

هَمه ما میدآنیم کِه هرگِز نِمیشوَد بآ زبآن کنوٌنی(رآيِج) اَندیشهآي پیشرُو خؤدرآ بنویسیم.

 

The grammar of the Iranian language is incorrect.

Which means that the spoken and the written language are incorrect also!

In schools the incorrect language is taught to children

and

even at the universities they use the wrong grammar.

  

جآيزه: دَههزآر يورو (10.000 Euro)

بَر کَسی پردآخت میشوَد که بثآبتآنَد(ثآبت گردآنَد) دستورزبآنِ فآرسی رآيِج نوِشتآری و گُفتآری درُست میبُوَند.

يِکهِزآر يورو (1.000 Euro) بکَسی پردآخت میشوَد که بثآبتآنَد ریشه فِعلهآ همچؤن آمدَن، بُردَن، پریدَن، تآبیدَن خوردَن، زدَن، خوآبیدَن چؤن ریشه فِعل يعنی مصدَر، infinitive میبُوند.

    فآرسی نُوین، ایرآن نُوین، ایرآنی نُوین، آزآدهگی، برآبری وَ پیشرَفت میآفرینَد.ويَت

بآ چَندین سآل کآر پژوٌهشی بَر دستورزبآن فآرسی نُوین که اَنجآمِ آن آرزوٌي دیرینه مَن میبوٌدهَد اَکنون آمآده وَ بآروَر شُدهَد.

اَکنوٌن دستوُرزبآن فآرسی نُوین دآرآي شیوههآي(قآعدههآ) درُست پآرسی شُدهَند.

شآيَدگریهآ وَ گمآنهآ(اِبهآمآت، تَردیدهآ)، گُنگیهآ، سَردرگُمیهآ وَ کَمبوٌدهآ برطرَف شُدهَند. هیچ نُکتهی دَر دستوٌرزبآنِ فآرسیِ نُوین بدوٌنِ شیوه (قآعده) نِمیبُوَد همچؤن که شیوههآ دَر دستوٌرزبآن فآرسی نُوین دستوٌر دهَنده نیز میبُوَند. بهرهمَندی اَز بندهآي فِعل نیز دآرآي شیوه میبُوَند

دَر زبآن رآيِج نآرآستگیهآ (بی نَظمیهآ) وَ دَرهم برهمیهآ وَ نآشیوهگریهآ (بیقآعدهگیهآ) سبَب نآرسآيئ زبآن فآرسی شُدهَند.

دستورزبآن نُوین بسیآر پیشرفته اَکنوٌن شُده میاَستَد. اِشتبآهآت وَ جآبجآیهآ وآرده درُست شُدهَند.

نیکوٌی دستورزبآن فآرسی نُوین برآن میبُوَد که دريآفت(دَرک)، روِش نوِشتآری، سُخندآنی، سُخنرآنی، سُخنگَری، سُخنوَری، گُفتآر، گُفتگوٌ وَ گُويِشهآي تَکی(فَردی) وَ اَفزآن(جَمع) رآ آسآن، روآن وَ سآده نموٌدهَد.

دَر زبآن پآرسی نُوین همه يکسآن وَ زیر يک پوٌشِش همچنآن تَبعیض جِنسی وَ نژآدی نِمیبُوَد!

بآ زبآن نُوین هرکَس میتوآنَد که هَر اَندیشهی رآ درهَر رشته رآ بنویسَد.

دستوٌرزبآن مردُمی
 دستوٌرزبآن تخَصُصی
رآهنَمآي آرشیوهآ

 

www.farsinovin.com

farsinovin@yahoo.com &  facebook: farsinovin@yahoo.com

 

www.correctpi.com e-mail correctpi@hotmail.com

 

 َد وَ هَمآن لُغآتِ بآ مَعنآ عرَبی آنهآ رآ بِجآمِعِه ایرآنيآن مَعرِفی میکُنَد.