گُفتآر تخَصُصی بَر دستورزبآن فآرسی نُوین

1.   صَفحهِ ريآضی  www.correctpi.com

Mohamadreza Mehdinia محمدرضآ مهدی نيآ

صفَت فآعلی
فِعل حآلت شَرطی
زمآن آيَنده سآده
هنگآم حآضر نَقلی
زمآن اَکنوٌن زمآن حآضر
فِعل حآلت اَمری
دَستورزَبآن مَردُمی
دآنِستَنیهآ
اِسم مفعوٌلی
اِسم فآعلی
زمآن درگُذشت-سآده
زمآن درگُذشت تکرآری
هنگآم درگُذشتسآده نَقلی
هنگآم اِستمرآر گُسترآن يآ کآمل
زمآن درگُذشت دوٌر
هنگآم درگُذشتدوٌر نَقلی
زمآن آيَندهدرگُذشت سآده
زمآن آيَندهدرگُذشت پيمآنزآ
صَفحِه نَخُست

 

 
آيَنده پِيمآنزآ

 

 

 

 

 

نموٌنهی اَز يک فِعل ریشه؟ يآ سوُم شَخص؟ يآ اِسم فآعلی؟ ?حآلت? زمآن? هنگآم دوُمین گُفتآر نخُستین گُفتآر دستوٌر نخُست

 

حآلت ریشه فِعل

 

 

 

 

 

 

صفَت مفعوٌلی