( دستوٌرزبآن فآرسی گآم بگآم )

 

 

Engel

                                        

زیربنآي دستوٌرزبآن پآرسی (فآرسی)

www.correctpi.com & www.farsinovin.com, farsinovin@yahoo.com

دستوٌرزبآن فآرسی نُوین

مَن زبآن پآرسی وَ زبآن تؤ میبآشَم!

بمَن بپيوَندید وَ زبآن پآرسی خودرآ برگُرینید تآ مَن وَ تؤ نیز مآ شویم وَ مآ بآهم پرچَم پیشرَفت ایرآن رآ بیاَفرآزیم!

 

بیآيئد بآهم بکوٌشیم تآ زبآن پآرسی زنده بمآنَد وَ زُدوٌه نَشوَد!

 

مآ پآرسی زبآنآن میبآيَد بدآنیم که فِعل بدینسآن(يعنی) چه وَ چگوٌنه اَز بَندهآي فِعلهآ میبآيَست بهرمند بشَویم.


 

زبآن پآرسی شُمآرآ میآموزآنَد که چگونه سُخَن رآ بگويید وَ سُخَن رآ بنویسید!

 

بیآيئد بآهم بکوٌشیم تآ زبآن پآرسی زنده بمآنَد وَ زُدوده نَشوَد!

05-07-2018

مآ پآرسی زبآنآن میبآيَد بدآنیم که چگوٌنه اَز بَندهآي فِعلهآ میبآيَست بهرمَند بشَویم.

زبآن فآرسی شُمآ نموٌدآر آرمآنهآ وَ فرهَنگ شُمآ میبُوَد!

زبآن پآرسی شُمآ نموٌدآر وَ نگَهدآرَنده هَستیيَت(موجوديَت) شُمآ میبُوَد!

بدوٌن زبآن فآرسی نَه ایرآنی، نَه فرهَنگ پآرسی، نَه نوروز وَ نَه پیروز، نَه خلیج پآرس، نَه دريآي مآزَندرآن، نَه پآرسی، نَه آرمآنهآيِ ایرآنی وَ نَه سرزمین پآرس(ایرآن) هیچک نَخوآهَند مآند!

وآژ(لُغَت)هآ دَر نوشتآرهآ بدآنیم آنهآ که رَنگ سُرخ میبآشَند بدآنسآن(يعنی) اَفزوٌن، زيآدی، نآپسَند، غلَط يآ عرَبی میبُوَند وَ بیهوٌده میبُوَند. چنآنچه دَر وآژگآن خؤد اَز آنهآ بهرمَند شوَید جُمله پرتُو غلَط رآ میپرتوآنَد وآن وآژگآن(جُمله) بیهوده میشوَد!

آگآه بآشید وَ بآ زبآن پآرسی سُخن بگوٌيئد(بگويید)!

دستورزبآن پآرسی نُوین

01-01-2004

بکوٌشید که هريک يک فرِيدوٌن بشَوید تآ فرِيدوٌنی جآودآن بمآنَد! فرِيدوٌنی بدینسآن Freedom

 

آيآ مآ پآرسی زبآنآن پِيبُردگی(فَهم) اَز زبآن پآرسی رآ اَز دَست دآدهیم؟

 

هرچه مآ بیشتَر وآژ(لُغَت)عربی رآ بگوٌيئم وَ بنویسیم بآيَد بدآنیم که بیشتَر خؤدرآ دَر بیرآهه وَ گُمرآهی میگُزینآنیم!

مردُم: ایرآنيآن بیآيئد به زبآن پآرسی(فآرسی) خؤدرآ برگُزینید. برآن بیاَندیشید که کسآنی نآ آگآه اَز زبآن پآرسی، زبآن پآرسی رآ به بیرآه کشآندهَند.

 

 

خود بیاَندیشید که دؤ(2) فِعل " دآد، دآدَن وَ کَرد، کَردَن " رآ چرآ دَر جُملهآ میگويَند وَ مینویسَند. بکوشید دَر گُفتَن وَ نوشتَن فِعلهآي دآد، دآدَن وَ کَرد، کَردَن خوددآری وَ بپَرهیزید. نَه بکُنید وَ نَه بدَهید بآيَد بیآموٌزید که فِعلهآي نيآز هر جُمله رآ چگوٌنه دَر سُخن بگوٌيئد(بگوٌيید) وَ چگوٌنه سُخن رآ بنویسید!

 

چَند وآژ(لُغَت)هآ اَز زبآن پآرسی رآ بیآموزید:

بدینسآن(فآ) برآبر يَعنی(ع)، بدآنسآن(فآ) برآبر يَعنی(ع)، دآنسآنگی(فآ) برآبر مَعنآ، مَعنی(ع)،

بدینسآن= يَعنی، بدآنسآن= يَعنی، دآنسآنگی= مَعنآ، مَعنی،

وآژ بدینسآن لُغت(وآژهآ بدینسآن لُغتهآ وآژگآن بدینسآن جُمله(وآژگآنهآ بدینسآن جُملهآ وآژه بدینسآن قَطعه(وآژههآ بدینسآن قَطعههآ

 

آيئن(فآ) بدینسآن قآنون(عشیوه(فآ) بدینسآن قآعده(عآین(فآ) بدینسآن رَسم(عرَوش(فآ) بدینسآن طریق(عنمآيُز(فآ) بدینسآن مثآل(ع

 

شُمآ خوآنَندهگآن گرآمی برآي آنکه برشُمآ آسآن شوَد نوشتآرهآ رآ بخوآنید دَر نخُست میبآيَد کَمی يآ چَندی(مقدآری(ع)) اَز دستورزبآن رآ بدآنید تآ آنکه بآ چگوٌنگی(طرز(ع))هآ دَر نوشتَن آشنآ شوید وَ چگونهگیهآ رآ دريآبید تآ درست بخؤآنید!

بآ زبآن نُوین هرکَس میتوآنَد که هَر اَندیشهی رآ درهَر رشته رآ بنویسَد.

 

www.farsinovin.com

farsinovin@yahoo.com &  facebook: farsinovin@yahoo.com

 

www.correctpi.com e-mail correctpi@hotmail.com

 

 َد وَ هَمآن لُغآتِ بآ مَعنآ عرَبی آنهآ رآ بِجآمِعِه ایرآنيآن مَعرِفی میکُنَد.