( دستوٌرزبآن پآرسی نُوین گآم بگآم )

Find out easy Pi 3.141

 

به مَن بپِيوَندید مَن زبآن پآرسی وَ زبآن تؤ میبآشَم زبآن پآرسی شنآسه تؤ دَر جهآن میبآشَد!

به زبآن پآرسی خؤد بآزگردید تآ مَن وَ تؤ نیز مآ شویم وَ مآ بآهم پرچَم فرشته آزآدیهآ رآ بیاَفرآزیم!

زبآن پآرسی زوٌر، ستَم وَ دؤگآنگی(تَبعیض) رآ نِمیپذیرَد ولی آزآدهگی، برآبری، رهآيئ وَ سآمآنگی میآفرینَد

رَنگهآي سُرخ عرَبی میبُوَند! وآژهآ بدینسآن(لُغَتهآ) دَر نوشتآرهآ رآ بدآنیم آنهآ که رَنگ سُرخ میبآشَند بدآنسآن بدینسآن(يعنی) اَفزوٌن، زيآدی، نآپسَند، غلَط يآ عرَبی میبُوَند وَ بیهوٌده میبُوَند. چنآنچه دَر وآژگآن(جُمله) خؤد اَز آنهآ بهرمَند شوَید وآژگآن شُمآ پَرتُو نآدرُست(غَلَط) رآ میپرتوآنَد وَ بیهوده میشوَد!

 

دَستوٌرزبآن فآرسی به پآرسی نُوین

دَستورزَبآن درُست فآرسی به پآرسی دآرآي يِکصَدهزآر(100,000) اَنجآژه(فِعل) پآرسی وَ دآرآي (15,000,000) پآنزدَه میليون وآژ(لُغَت) پآرسی میبآشَد(هیچ اَز عرَبی).

 خؤرشیدی1401 = کریستيَن 2022

 

The grammar of Farsinovin, Correct grammar of Persian language with one hundred thousand (100.000) Persian Verbs and fifteen million (15.000.000) Persian Word (not Arabian word).

farsinovin with very highest capacity. And also further more ...

 

 

 

بنآم خُسرؤ پآرسآي توٌس: اَبؤلقآسِم فِردؤسی

پآيَنده بآد سَرزَمین پآرس، جآوید بآد زبآن پآرسی

 زیربنآي دستوٌرزبآن پآرسی نُوین

www.farsinovin.com, farsinovin@yahoo.com

https://www.facebook.com/Parsi.farsinovin

دستوٌرزبآن پآرسی نُوین

پآيَنده سَرزَمین پآرس، جآوید بآد مردُم پآرس

وٌ = u، گوٌيِش گوٌيَم ،     و= v، وزِش وزیدَن ،                ؤ= w، خؤرآک خؤردَن.

زبآن پآرسی درُست رآ بپآسید وَ بیآموٌزید که خؤد شکوٌفآ شَوید تآ کِشوَر نیز شکوٌفآ بشَوَد!

مَردُم بدآنید وَ آگآه بشَوید!

مَردُم هوٌشيآر بآشید، بدآنید وَ آگآه بشَوید وَ اَز فِردوسی زَمآن خؤد بشنَوید!

رَنگهآي سُرخ عرَبی میبآشَند!

1- فرهَنگ لُغآت فآرسی اَز دِهخُدآ عرَبی میبُوَد!

2- فرهَنگ لُغآت فآرسی اَز دکتُر مُحَمد مُعین عرَبی میبُوَد!

3- فرهَنگ لُغآت فآرسی اَز حَسَن عَمید عرَبی میبُوَد!

4- فرهَنگهآي لُغآت فآرسی اَز دیگرآن نیز عرَبی میبُوَند!

آنهآ وآژهآي پآرسی رآ نآدرُست نوِشتهَند که پآرسی زَبآن اَز بَهرمَند(اِستفآده) شُدَن وآژهآي پآرسی نآُمید(مايوس) شوَند. هُنَر دِهخُدآ، مُحَمد مُعین، حَسَن عَمید وَ دیگرهآ آن اَست که وآژهآي(لُغَتهآي) عرَبی رآ دَر زَبآن پآرسی بزوٌر تِپآندَند همچنآن نیز میتپآنَند! وآژ بدینسآن (لُغَت).

خؤد دآنید اَز مَن آگآهِش، اَکنوٌن شُمآ میخؤآهید بشنَوید يآ نَشنَوید!

اَگَر تآکنون شنیده بودید شآهنآمه چه میگويَد روٌزگآرتآن اینچنآن بُغرَنج نَبوٌد!

 

 www.farsinovin.com / Parsi farsinovin (faceook)

کوشِش(سَعي)، تَکآپو(تلآش) (سَعي وَ تلآش).

 

مَن زبآن پآرسی وَ زبآن تؤ میبآشَم، بمَن بپيوَندید وَ زبآن پآرسی خودرآ برگُرینید تآ مَن وَ تؤ نیز مآ شویم وَ مآ بآهم پرچَم پیشرَفت سَرزمین پآرس رآ بیاَفرآزیم!

مآ پآرسی زبآنآن میبآيَد بدآنیم که اَنجآژه(فِعل) بدینسآن چه میبُوَد وَ چگوٌنه میبآيَست اَز بَندهآي فِعلهآ بهرمند بشَویم. بدینسآن بدآنسآن= (يَعنی)، اَنجآژه بدینسآن (فِعل)

زبآن پآرسی شُمآرآ میآموزآنَد که چگونه سُخَن رآ بگويید وَ سُخَن رآ بنویسید!

بیآيئد بآهم بکوٌشیم تآ زبآن پآرسی زنده بمآنَد وَ زُدوده نَشوَد!

05-07-2018

زبآن فآرسی شُمآ نموٌدآر آرمآنهآ وَ فرهَنگ شُمآ میبُوَد!

زبآن پآرسی شُمآ نموٌدآر وَ نگَهدآرَنده هَستیيَت(موجوديَت) شُمآ میبُوَد! هَست هَستَن بدینسآن(وجود مُجود) Existence

بدوٌن زبآن پآرسی نَه ایرآنی، نَه فرهَنگ پآرسی، نَه نوروز وَ نَه پیروز، نَه فیروز، نَه خلیج پآرس، نَه دريآي مآزَندرآن، نَه پآرسی، نَه آرمآنهآيِ پآرسی وَ نَه سرزمین پآرس(ایرآن) هیچک نَخوآهَند مآند!

دستورزبآن پآرسی نُوین

01-01-2004

بکوٌشید که هريک يک فرِيدوٌن بشَوید تآ فرِيدوٌنی جآودآن بمآنَد! فرِيدوٌنی بدینسآن Freedom

 

آيآ مآ پآرسی زبآنآن پِيبُردگی(فَهم) اَز زبآن پآرسی رآ اَز دَست دآدهیم؟

 

هرچه مآ بیشتَر وآژ(لُغَت)عربی رآ بگوٌيئم وَ بنویسیم بآيَد بدآنیم که بیشتَر خؤدرآ دَر بیرآهه وَ گُمرآهی میگُزینآنیم!

مردُم: پآرسی زبآنآن بیآيئد زبآن پآرسی(فآرسی) خؤدرآ برگُزینید. برآن بیاَندیشید که کسآنی نآ آگآه اَز زبآن پآرسی، زبآن پآرسی رآ به بیرآه کشآندهَند.

خود بیاَندیشید که دؤتآ اَنجآژه (فِعل) چؤن "دآد، دآدَن وَ کَرد، کَردَن" رآ چرآ دَروآژگآنهآ(جُملهآ) میگويَند وَ مینویسَند، زیرآ میخؤآهَند زبآن پآرسی فرآموٌش بشوَد!

بکوشید دَر گُفتَن وَ نوشتَن اَز اَنجآژه (فِعل) دآد، دآدَن وَ کَرد، کَردَن خوددآری وَ بپَرهیزید. نَه بکُنید وَ نَه بدَهید بآيَد بیآموٌزید که اَنجآژهآ (فِعلهآ)ي نيآز هر وآژگآن (جُمله) رآ چگوٌنه دَر سُخن بگوٌيئد(بگوٌيید) وَ چگوٌنه سُخن رآ بنویسید! اَنجآژه بدینسآن (فِعل)

چَند اَز وآژهآي(لُغَت) زبآن پآرسی رآ بیآموزید:

بدینسآن= بدین مَعنی، بدآنسآن= بدآن مَعنآ، دآنسآنگی= مَعنآ، مَعنی (مَعنآ، مَعنی)، وآژ بدینسآن لُغت(وآژهآ بدینسآن لُغتهآ وآژگآن بدینسآن جُمله(وآژگآنهآ بدینسآن جُملهآ وآوژه بدینسآن قَطعه(وآوژههآ بدینسآن قَطعههآ (لُغَت، جُمله، فَطعه، مَعنآ، مَعنی)،

 

(آي ی ن) آيئن(پآرسی) بدینسآن قآنون(يوٌنآنی(آ ی ن) آین(پآرسی) بدینسآن رَسم(ع)، شیوه(پآرسی) بدینسآن قآعده(ع رَوش(فآ) بدینسآن طریق(ع)، نمآيُز(فآ) بدینسآن مثآل(ع)، (قآنون، قآعده، رَسم، طریق، مثآل)،

 

شُمآ خوآنَندهگآن گرآمی برآي آنکه برشُمآ آسآن شوَد نوشتآرهآ رآ بخوآنید دَر نخُست میبآيَد کَمی يآ چَندی(مقدآری(ع)) اَز دستورزبآن رآ بدآنید تآ آنکه بآ چگوٌنگی(طرز(ع))هآ دَر نوشتَن آشنآ شوید وَ چگونهگیهآ رآ دريآبید تآ درست بخؤآنید! (طَرز، قَد، قَدر، مِقدآر)،

 

بآ زبآن نُوین هرکَس میتوآنَد که هَر اَندیشهی رآ درهَر رشته رآ بنویسَد.

پآيَنده ایرآن پآرس، جآوید بآد مردُم پآرسی زبآن

www.farsinovin.com

farsinovin@yahoo.com

https://www.facebook.com/Parsi farsinovin 

 

 َد وَ هَمآن لُغآتِ بآ مَعنآ عرَبی آنهآ رآ بِجآمِعِه ایرآنيآن مَعرِفی میکُنَد.